Privacyverklaring

 

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle overeenkomsten en transacties met

Karel Lassche B.V. – KvK-nummer: 38014843

Alsmede alle aan haar gelieerde (rechts-) personen, waaronder – doch niet uitsluitend – Karel Lassche Vastgoed B.V (KvK-nummer 38019657) en Karel Lassche Speelautomaten B.V. (KvK-nummer 38021268).


Contactgegevens

Karel Lassche B.V.
Hamburgweg 15
7418 ES DEVENTER
Telefoon: + 31 (0) 570 63 00 71
E-mail: info@karellassche.nl


Privacy beleid

Lassche respecteert de privacy van haar relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Lassche verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe Lassche dit precies doet en welke persoonsgegevens zij van u verzamelt en voor welke doeleinden zij dat doet, kunt u hieronder lezen.


Het gebruik van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de dienstverlening van Lassche verkrijgt Lassche bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Lassche bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Lassche worden verstrekt om te verwerken voor de hieronder aangegeven doeleinden. Lassche zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of Lassche dit op grond van de wet mag of moet doen.


Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Lassche in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Lassche gebruikt uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 • ter uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit (huur)overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien dit nodig is;
 • voor een optimaal aanbod gericht op de voorkeur van haar klanten, relaties en/of wederpartijen;
 • voor levering van diensten en facturatie aan haar klanten, relaties en/of wederpartijen;


Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor de hierboven genoemde doeleinden zal Lassche in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Identiteitsgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Uw interactiegeschiedenis met Lassche (welke diensten heeft Lassche aan u verleend en wanneer)


Bewaartermijnen

Lassche bewaart uw gegevens zolang u klant en/of relatie van Lassche bent en tot maximaal 7 jaar nadat u geen klant en/of relatie meer van Lassche bent, dit in verband met nog eventuele administratieve afwikkelingen en (fiscale) bewaarplicht. Dit betekent dat Lassche uw (persoons-) gegevens bewaart tot 7 jaar nadat u heeft aangegeven dat u niet langer van haar diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij Lassche aangeeft zal zij dit opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Lassche dossiers en facturen met uw (persoons-) gegevens te bewaren. Deze gegevens zal Lassche dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers van Lassche hebben dan echter geen toegang meer tot uw (persoons-) gegevens en documenten.


Uw rechten als betrokkene

U heeft als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot uw (persoons-) gegevens, indien die door of namens Lassche worden verwerkt. Hierbij gelden de navolgende uitgangspunten / regels:

 • In beginsel stuurt Lassche om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw (persoons-) gegevens enkel naar uw bij Lassche reeds bekende e-mailadres of postadres.
 • In het geval dat u de (persoons)gegevens op een ander e-mailadres of ander postadres wenst te ontvangen, zal Lassche u vragen zich te legitimeren. Lassche houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken.
 • In het geval van een vergeetverzoek administreert Lassche geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de gegevensindeling die Lassche binnen haar systemen hanteert.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die Lassche verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan voormelde functionaris persoonsgegevens. U ontvangt dan altijd binnen een redelijke termijn een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Lassche u op het bij haar bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Lassche deze gegevens heeft opgeslagen.


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die Lassche verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan voormelde functionaris persoonsgegevens. U ontvangt dan altijd binnen een redelijke termijn een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Lassche u op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die Lassche verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan voormelde functionaris persoonsgegevens. U ontvangt dan altijd binnen een redelijke termijn een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Lassche u op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens – totdat u de beperking opheft – niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die Lassche verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze functionaris persoonsgegevens. U ontvangt dan altijd binnen een redelijke termijn een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Lassche u op het bij haar bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die Lassche heeft verwerkt of in opdracht van Lassche door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Lassche. Als u bezwaar maakt zal Lassche de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal Lassche afschriften en / of kopieën van gegevens die Lassche verwerkt of laat verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.


Contactgegevens

Karel Lassche Vastgoed B.V. &
Speelautomaten B.V.

Adres & Postbus:
Hamburgweg 15
7418 ES Deventer

Postbus 265
7400 AG Deventer

Telefoonnummer:
0570 – 63 00 71

E-mailadres:
info@karellassche.nl


Casino Number One

Adres:
Stationsstraat 9
7311 NK Apeldoorn

Telefoonnummer:
055 – 52 14 632